Ei lønnsom investering

.

For på nytt å dokumentere behov og nytteverdi av utbygging av E134, har vi fått utført ei grundig analyse av samfunnsøkonomisk lønsemd av prosjektet på Haukelifjell (strekninga Seljestad-Vågsli). Konklusjonen er ganske eintydig i retning av god lønsemd, med ei rente på 4 %, sjølv med konservative (forsiktige) anslag på trafikkutviklinga.

I tillegg til hovudrapporten har vi også rekna på ei alternativ løysing på Haukelifjell, som kan gje 100% vintersikker veg utan å utløyse krav om to løp. Også dette tiltaket toler ei kalkulasjonsrente på 4%.

Vi har i tillegg villa peike på det potensialet for auka samfunnsnytte som ligg i eit betre samband mot Bergen.

Arbeidet er utført av firmaet Analyse&Strategi AS, eit datterselskap av Multiconsult.

Dokumenta kan hentast ned: HOVUDRAPPORT NOTAT 100%   NØKKELINFORMASJON