Aust-vest: Konklusjonane står fast

.

Statens vegvesen har nå levert sin rapport til Samferdselsdepartementet med oppsummering av høyringsuttaler til øst-vestutredningen. I rapporten står det mellom anna:

Statens vegvesen mener at høringen viser at det er bred støtte for å velge to hovedvegforbindelser over fjellet og at E134 bør prioriteres høyest. Det er et mer delt syn på hvilken som i tilfelle skal være den andre prioriterte vegforbindelsen mellom sentrale Østlandet og Vestlandet. Her støtter høringsinstansene som naturlig er den vegforbindelse som ligger innenfor den egne geografiske interessesfæren. De store nasjonale organisasjonene som har svart støtter Statens vegvesens forslag om å prioritere E134 og vegforbindelsen over Hemsedal. Høringen har derfor ikke gitt grunn for å endre vår konklusjon i utredningen. RAPPORTEN FINN DU HER

Rapporten frå Statens vegvesen og dei mange uttalene til støtte for E134 er godt nytt. Vi håper Samferdselsdepartementet i vidare arbeid med saka vil legge vekt på dei faglege anbefalingane og på eigne føringar for komande NTP, med vekt på samfunnsøkonomisk avkasting av veg-investeringane.