Skuffa over utsetjing

.

NTP viser at det ikkje blir nye tunellar over fjellet dei neste seks åra. Mange er skuffa over at E134 Haukelivegen kjem så langt ut i leksa.

- Saka blir marknadsført med at det er 12 milliardar til E134, noko som ikkje er sant. Det ligg inne 7,2 milliardar i planen – av dette er 2,55 milliardar til å fullføre igangsette prosjekt. Når det ikkje ligg inne pengar til nye tiltak dei første seks åra, skjønnar alle at dette er svært usikkert. Mykje kan skje på dei seks åra, meiner Børge Skårdal i E134 Haukelivegen.

- Eg les i Haugesund Avis at representantar frå regjeringspartia likevel er fornøgd med det som er lagt fram. Dei har på det viset synleggjort ein del av dei bakanforliggande utfordringane med å få prioritet til E134, meiner han.

Det er også fleire som er skuffa over NTP-prioriteringane.

– Målet vårt har heile tida vore å få delprosjektet Seljestad-Røldal med i første periode i NTP (2020/21). Når me i dag høyrer at prosjektet først vil bli gitt oppstart inn i 2. periode vil dette vere særs uheldig, slik me ser det. Det går imot anbefalingane frå Statens Vegvesen for eit år siden. Alt som blir skuva utover i tid blir gjenstand for nye prioriteringsrundar og politiske omkamper når neste NTP skal hamrast ut, seier Tormod Karlsen i Haugaland Vekst til Haugaland Vekst sine nettsider.

Er glaset halvtomt eller halvfullt for E134?

.

I går kom det ein ny lekkasje frå komande Nasjonal Transportplan om ei såkalla funksjonsdeling mellom dei ulike aust-vestsambandet på nordsida av Hardangervidda. Dette løyser likevel ikkje behovet for ein raskare «næringsveg» mellom sør-austlandet og Bergens-regionen. Arbeidet for arm til Bergen frå E134 fortset difor som før.

På sørsida er E134 tidlegare utpeikt som hovudveg, og vi har to utredningar (KVU-er) som skisserer ein utviklingsstrategi for E134 gjennom Telemark og fram til Kongsberg og med ein eineståande samfunnsnytte.

Samarbeidspartia (H, FRP, KRF og V) blir no kritisert for manglande prioritering på nordsida, men samferdselsminister Solvik-Olsen kjem med tilsvar som kan tolkast positivt for E134 og der han presiserer at det skal satsast på E134 og RV52.

Håpar på NTP-midlar til E134

.

 
- For E134 har det så langt ikkje kome lekkasjar om større tiltak, men vi kan legge merke til at både Siv Jensen og Ketil Solvik-Olsen hadde med E134 i «porteføljen» saman med dei andre større europavegane i dag. Vi reknar derfor med at det kjem midlar til nye tiltak også til E134, seier Børge Skårdal i E134 Haukelivegen om NTP.

Dagens pressekonferanse på Oslo S og tysdagens i Arna har gitt ein del signal om hovudretningane for komande NTP, med mest fokus på jernbane og ein del profilerte vegprosjekt, meiner han. -

-
Etter den omfattande prosessen med å utgreie hovudsamband aust-vest, der E134 kjem ut som eit fantastisk lønsamt prosjekt, vil det vere oppsiktsvekkande om Solvik-Olsen sitt initiativ ikkje resulterer i konkret handling. Vi er i tillegg spente på kva som generelt står om oppfølging av aust-vestutgreiinga og ikkje minst om det blir varsla bestilling av KVU for arm frå E134 til Bergen.
- For E134 Haukelivegen AS er det viktig at dei prosjekta som er med i plangrunnlaget frå Statens Vegvesen blir realisert så raskt som mulig. Dette gjeld fjellovergangen, med ny Seljestad-tunnel som førsteprioritet, og Kongsberg-Elgsjø. Strekningen Bakka-Solheim burde også stått ferdig samtidig med Rogfast.
Ny Seljestad-tunnel er eit svært godt miljøprosjekt. Ein sparer utslepp, spesielt frå tungtrafikken, og ein sparer nærmiljøet i Røldal, slår Skårdal fast.